NAM QUỐC DÂN TU TRI (10-12/24)

Phan Bội Châu

GIÁC QUẦN THƯ
Quyển thứ nhất
NAM QUỐC DÂN TU TRI
(tất cả 24 bài) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

10. Lòng tự nhượng

Gà chung một lồng, cá chung một vũng,
Dành ăn đua uống, lúc nhúc lao nhao,
Há có lẽ nào, ta cũng như nó,
Đạo trời rành rõ, có trẻ có già,
Già là ông cha, trẻ là con cháu,
Ông cha ta mộ, con cháu ta yêu,
Nhịn ít nhường nhiều, ấy là phải lẽ.
Tham tài bỏ nghĩa, là giống hùm beo,
Tị ít tranh nhiều, là tuồng chợ búa.
Người đời phải có, trật tự thiên nhiên,
Yêu dưới kính trên, ấy là tự nhượng.

11. Lòng thị phi

Trắng đen mờ mịt, là mắt nguời mù,
Chèo bội mơ hồ, là tai người điếc,
Người đời muôn việc, có phải có chăng,
Lấy phải làm chăng, lấy chăng làm phải.
Lẽ trời đã trải, lòng người còn đâu?
Nào vàng nào thau, nào ngọc nào đá,
Nào chân nào giả, đạo lý rành rành,
Phải xét cho tinh, mới không lầm lỗi.
Thánh phàm rẽ lối, cốt ở phải chăng,
Một tấm gương trăng, soi cho thấy lẽ
Xin người ghi để, hai chữ thị phi

12. Nghĩa vụ làm người

Tằm siêng kéo tơ, ong chăm gây mật,
Mèo lo bắt chuột, gà cần gáy đêm,
Chức phận phải làm, vật gì cũng có,
Huống người ta đó, nghĩa vụ rất to,
Trời đã phó cho, mình nên gánh vác,
Nếu mình lười nhác, chớ nể ăn suông,
Vá áo túi cơm, biết bao xấu hổ,
Đầu đen máu đỏ, ta há thua ai?
Phải biết chức trời, ấy là nghĩa vụ.

Trích: Phan Bội Châu: thân thế và sự nghiệp.
Tác giả: Thế Nguyên
NXB Văn hóa-thông tin 1997

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: