Stokes suýt mất vợ

Mọi người coi trong tiểu sử của George G. Stokes

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Stokes.html

cái đoạn bắt đầu từ

“Stokes’ career certainly took a rather different tack in 1857 …”

Theo đó thì anh Stokes làm toán dữ quá, viết thư tình ngày càng loạn nên vợ chưa cưới suýt nữa thì hủy đám cưới. Hấp dẫn là câu (trích)

” … though I should go to the grave a thinking machine unenlivened and uncheered and unwarmed by the happiness of domestic affection.”

Sau cùng thì anh Stokes cũng cưới vợ và làm toán bớt lại. 🙂

Nguy hiểm quá!

HTLuân (chuyện này tôi nghe lần đầu do ông giáo sư giải tích phức tại Texas A&M kể)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: