Chê (Thơ 93)

(ngược bài Đập đá Côn Lôn của Phan Chu Trinh)

Làm trai giữa bụi đất trời
Lẩn lút nơi đâu chẳng tăm hơi
Vài hòn đá nhỏ đà than nặng
Mấy lạch cỏn con ngại chẳng qua
Tháng ngày mòn mỏi thời gian mãi
Mưa nắng thêm bày chuyện đổi thay
Ai ơi đi đứng làm chi nữa
Nhác bóng gian nan đã quỵ ngay!

Hoàng Thạch Luân (Arizona 3.2000)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: