Ngủ trên tuyết

Phan Bội Châu

Tại tuyết thượng thuỵ trước

Nhất dạ sơn trung tuyết trảo thân,
Thạch vi trường chẩm, thảo vi nhân.
Minh triêu tàn nguyệt phi chiên tẩu.
Tứ cố thương mang ngã nhất nhân

Dịch thơ:

Một đêm núi tuyết đầy người,
Nằm cỏ kề vào đá nghỉ ngơi.
Đến sáng trăng tàn bỏ chăn dậy,
Nhìn quanh chỉ có một mình tôi.

Theo Phan Bội Châu Niên Biểu
Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 6, trang 263.

Dịch nghĩa (Chương Thâu):

Ngủ trên tuyết

Một đêm trong núi, tuyết bao phủ cả thân mình,
Lấy đá làm gối dài, lấy cỏ làm đệm.
Sáng mai dậy trăng đã tàn, ôm chăn ra đi.
Bốn bề bát ngát chỉ có một mình ta.

Bản dịch thơ của Chương Thâu:

Một đêm trong núi tuyết trùm người,
Gối đá mền gianh tạm nghỉ ngơi.
Sáng dậy trăng tà, ôm chăn bước,
Nhìn quanh chỉ thấy một mình tôi

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 3, trang 659-660
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Nếu nhớ không lầm thì còn một bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng.

Advertisements

Hải ngoại huyết thư II(n)

Phan Bội Châu (1906)
Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Ngồi nghĩ đến càng đau cả ruột,
Ai ngăn dòng, chống cột là ai?
Ấy ai đua sức gắng tài,
Rẽ mây, phẩy gió, quạt trời cho quang?
Ngoài muôn dặm mơ màng chiếc bóng,
Khách bô đào(1) giấc mộng tha hương.
Trông về một cõi Nam bang,
Nghìn năm nước cũ tìm phương hồn về.
Nào là kẻ khôi kỳ danh sĩ,
Nào là người tuấn vĩ cao nhân,
Ấy ai nhẹ miệng nhanh chân,
Cùng tôi giúp một vài phần là ai?
Trách(2) thế đạo hai vai nặng gánh,
Sức vãn hồi, bút mạnh hơn binh.
Kìa xem luật nước văn minh,
Báo, thư(3), ai có cấm mình tự do.
Xin những bậc sĩ phu trong nước,
Có chữ rằng “đạo giáo tư dân”(4).
Đem lòng nghĩ đến quốc dân,
Lựa dần khuyên nhủ nhau dần từ đây.
Miệng diễn thuyết, dao này chém quỷ,
Lưỡi hùng đàm, gương ấy soi yêu,
Mình không, cắp súng đeo dao,
Nhưng không nó có làm sao được mình,
Đem những chuyện nhiệt thành ái quốc,
Bảo một người tỉnh được một người.
Dần lâu từ một đến mười,
Trăm, nghìn, vạnm ức, ai ai tỉnh dần.
Ai cũng biết hợp quần là thế,
Khắp bọn này, bọn ấy hợp nhau.
Gió nhanh thì sấm cũng mau,
Chữ tâm phụt phút đâu đâu cũng đồng.
Cờ độc lập xa trông phấp phới,
Kéo nhau ra đòi lại nước nhà;
Của nhà ta, trả chủ ta,
Muốn toan cố chấp ắt là chẳng xong.
Cơ sự ấy nói không xiết kể,
Bút truyền thần không vẽ cảnh vui.
Hạ đăng(5) sáng khắp mọi nơi,
Bóng sao thấp thoáng, vẻ trời long lanh.
Đài kỷ niệm tranh vanh trong nước,
Đèn hoan nghênh kẻ rước, người đưa.
Nào người Dụ Cát, Lư Thoa(6),
Nay vừa gặp hội, xin ta gắng lòng.

(Hết)

(1) người phải trốn tránh đi làm vệc nước
(2) gánh trách nhiệm cáng đáng việc đời
(3) báo chí và sách vở
(4) đem đạo nghĩa mà đánh thức dân chúng
(5) đèn thắp trong các buổi lễ ăn mừng
(6) Fukuzawa Yukichi: một nhà học giả tiến bộ ở Nhật cuối thế kỷ 19, và JJ. Rousseau: nhà văn tiến bộ thế kỷ 18 nước Pháp

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

VN Quantitative Finance Society

First of all, this non-math post doesn’t reflect the nature of GVietMath in general, so any comment should be directed to me instead of the blog site itself.

We are excited to announce the opening of the VN Society for Quantitative Finance (http://www.vnqf.org).

Quantitative Finance/Financial Engineering is a disciplinary and fast growing field in the world. In Vietnam, there are more and more people interested in Finance and Investments due to many reasons. Therefore, the demand of applying Quantitative Analysis in Finance also increases significantly. When the financial market becomes mature in the near future, Quantitative Analysis will be an obviously important part, like in any developed countries.

For the past few years, we also have observed an increase in number of Vietnamese students and scholars in this exciting field. Thus, this society is founded with the following missions:

  1. Build a network of people who are interested in Quantitative Finance (QF) and create an environment for networking/discussions among these fellows.
  2. Promote Quantitative Finance in Vietnam
  3. Build a bridge between Academics and Financial Companies
  4. Help new students on career paths and on studying Quantitative Finance (or related fields such as Applied Math, Computer Science, Physics, Economics, Finance, etc.) in developed countries.

If you’re interested disciplined approach to Finance, we’d like to invite you to this society (http://www.vnqf.org/forums/register.php). We hope this will give us chance to know each other on professional level, and if possible, on personal level as well. Due to the interdisciplinary nature of QF, we also hope that this society will foster collaborations among researchers with different expertises, which is a current research trend nowadays. For more information, please visit http://www.vnqf.org/forums/general/690-vnqf_overview.html

Now as the society opens, we are in grave need of some great initiatives. We hope that you will share with us your visions and expectations.

Sincerely yours,
VNQF Core Team

——————-

An overview of supporters:

As you may know, Khoa proposed the idea of forming a society for Quantitative Finance in VN 2 months ago on some mailing lists abroad. Since then, he
has received many replies supporting the idea. The good news is that the feedbacks came from people of various background (which was expected). Some of the key supporters are:
– 3 Applied Mathematicians (applied Partial Differential Equations, Numerical Methods, Optimal Control, etc.). Of these, one is a faculty at the Utah State University; one is working on his PhD; and one has finished her master but is considering an MBA track.
– 3 Computer Scientists: 2 are PhD candidates at University of Illinois at Urbana Champaign and 1 is an Associate Professor at SUNY Buffalo
– 1 Finance Academic: he has obtained his PhD degree in Finance at Stern Business School (New York University) and is now in the faculty of the University of North Carolina.
– 4 Economists: all have obtained their PhD in Economics and are working in industry.
– 1 PhD candidate in Computational Biomedical Engineering at UC Berkeley.
– A few quants in London and in New York
– A number of practitioners including some commanders in the Vietnam market such as Mr. Andy Ho (the managing director of VinaCapital), Mr. Robbie Davis (the head of Proprietary Trading of VinaCapital), Ms. Min Kupfer (the chairperson of Vietnam Holding), and Mr. Hoang Nguyen (the managing director of IDG Ventures Vietnam).

Một Postdoc ở Princeton

Theo tin mới nhận thì cô Nguyễn Thị Hồng Linh (khóa 1998-2002) sẽ học Postdoc ở Princeton bắt đầu tháng 8 này.

Hải ngoại huyết thư II(n-1)

Phan Bội Châu (1906)
Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Phần tiếp: Kêu gọi cả nước đồng lòng gồm 10 mục:

1. Phú hào phải đồng tâm,
2. Đương đồ sĩ tịch (lan lại tại chức) phải đồng tâm,
3. Quý gia đệ tử (con em nhà quyền quý) phải đồng tâm,
4. Thiên chúa giáo phải đồng tâm,
5. Thuỷ, lục, tập binh phải đồng tâm,
6. Du đồ hội đảng (những tổ chức cách mạng lúc đó) phải đồng tâm,
7. Thông, ký, bồi, bếp phải đồng tâm,
8. Chị em bạn gái phải đồng tâm,
9. Cừu gia đệ tử (con em những nhà có thù với giặc) phải đồng tâm,
10. Hải ngoại du học phải đồng tâm.

Phần cuối:

……………
Nếu cả nước đồng lòng như thế,
Việc gì coi cũng dễ như không.
Không việc gì việc không xong,
Nếu không xong, quyết là không có trời.
Có lẽ nào mặt trời mọc tối?
Có lẽ nào nửa buổi mọc sao?
Núi kia có lẽ không cao?
Bể kia há có lẽ nào không sâu?
Dẫu gươm sắc kề đầu có hỏi,
Bấy nhiêu lời quyết nói không sai.
Vậy mà tưởng vậy mà thôi,
Nhưng ta còn ngại cho người nước ta:
Người nước ta sinh ra còn dại,
Non sông này tuổi hãy còn thơ.
Chính không có phủ, giáo chưa ra trường (1)
Bụng ví có, phú cường cũng dễ,
Lòng đã không, nô lệ không oan.
Ví người hai nước không quen,
Gặp cơn sóng gió cùng thuyền cứu nhau.
Biết như thế không cầu mà hợp,
Chẳng biết ra, dẫu hợp mà tan.
Ví như gà nhốt cùng đàn,
Cá nuôi cùng chậu có toàn được đâu!
Người mình lắm bao nhiêu càng dại,
Lợi đến đâu bâu lại như ruồi.
Người ngoài coi bằng như trời,
Người mình coi vẫn như gai cạnh mình.
Cũng biết nghĩa lạc vinh, ô nhục(2)
Cũng biết đường xu phúc, tị sai(3)
Cớ sao ai cũng như ai,
Điều hay bảo đến tận nơi không làm?
Bởi cái tội chịu cam ngu nhát,
Đã ngờ nhau lại ghét nhau cùng,
Bảo rằng cũng một cái lòng,
Rùa bay, rắn nhảy, quyết không được nào!

(còn nữa)

(1) về chính trị thì mình không có chính phủ của mình, về giáo dục thì trường học không ra trường học
(2) vui thích sự vẻ vang, chán ghét sự sỉ nhục
(3) đến với hạnh phúc tránh xa tai vạ

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

Hải ngoại huyết thư. II(2)

Phan Bội Châu (1906)

Lê Đại dịch ra thơ Quốc ngữ.

PHẦN THỨ HAI (tiếp)

Vua như thế, nói càng thêm bực,
Họa(7) nhân thần có chắc một hai:
Nhờ tay xoay núi vá trời,
Dòng dây, xây đá tính bài vị nguy?
Chẳng may khi gặp cơn truân bĩ:
Rặt những đồ xu mị phùng nghinh,(8)
Hại dân để lợi cho mình,
Coi dân hờ hững như hình chẳng can.
Ngày mong mỏi vài con ấm tử;
Tối vui chơi mấy đứa hầu non.
Trang hoàng gác tía lầu son,
Đã hao mạch nước lại mòn xương dân.
Sực đến lúc phong trần biến cố,
Thôi bấy giờ mộ Á, triêu Âu(9)
Trời nghiêng, đất lở mặc dầu,
Cốt thân phú quí là đầu sự lo.
Bài thiện sách sao cho khéo lạy,(10)
Cửa cường quyền nhờ cậy kêu van.
Nay đắc tội, mai cảm ơn,
Cái thân thôi thể là toàn một thân.
Dân mặc dân chẳng dân thì chớ,
Cứ của mình, mình giữ khư khư!
Nỗi niềm tưởng đến bao giờ,
Mây tuôn tẻ ngắt, mù sa tối dầm.
Lũ sống sót còn năm mươi triệu,
Thịt đầu dao có liệu toàn không!
Vì đâu nước khốn, dân cùng.
Hỡi ai sướng miệng, cam lòng hay chưa?
Có như thế, có thừa vô ích,
Vua với quan, thôi trách làm chi!
Trách vì một nỗi dân kia,
Số người trong nước lại thì phần hơn;
Để đến nỗi nên cơn cớ thế,
Trách dân mình có lẽ trách ai!
Tôi xin kính chúc lâu dài,
Khóc than xin kể mấy lời trước sau:

(còn nữa)

(7) hoạ chăng, hoạ là
(8) đón theo chiều ý của vua mà nịnh hót
(9) tối theo Á, sớm theo Âu
(10) sự khéo lạy là thượng sách hơn cả

Trích: Phan Bội Châu Toàn Tập. Tập 2.
Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế 1990

Phần Một: [1] [2] [3]
Phần Hai: [1] [2] . . . [n-1] [n]

hỏi han

Có ai biết cái chứng minh bất đẳng thức Brunn Minkowski (BM) chỉ cho Minh nhé !

Bất đẳng thức BM: |A+B|^\frac{1}{n} \ge |A|^\frac{1}{n} + |B|^\frac{1}{n}, ở đây A, B là 2 tập Borel trong R^n

Minh chỉ biết có cái chứng minh cho A và B là 2 tập mở 😦 .