Gặp Gỡ Toán học Mùa Hè – Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Gặp Gỡ Toán học Mùa Hè – Thành phố Hồ Chí Minh (tên ngắn là Gặp Gỡ Mùa Hè) là một cuộc gặp gỡ Toán học hằng năm chủ yếu do những cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang học và làm Toán ở nước ngoài tổ chức và điều hành. Gặp Gỡ Mùa Hè được tổ chức hằng năm vào kì nghỉ hè nhân dịp có người về nước thăm nhà, tại Khoa Toán-Tin học ĐHKHTN TPHCM. Thông tin thêm về mục đích, cách tổ chức và hoạt động của Gặp Gỡ Mùa Hè có ở đây.

Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn tham gia, dù là có ý định báo cáo hay không, dù bạn xuất thân từ đâu. Nếu bạn muốn góp báo cáo, hoặc muốn hỏi chi tiết, hãy liên lạc với một thành viên của Ban tổ chức, hoặc gởi email cho Ban tổ chức ở địa chỉ btc.ggmh at gmail.com .

Ban tổ chức:

Bùi Bội Minh Anh (State University of New York at Buffalo, ambuiboi at buffalo.edu)

Lê Hoàng Long (University of Central Arkansas, longl at uca.edu)

Trần Tấn Quốc (University of Wisconsin, Madison, tran at stat.wisc.edu)

Nguyễn Trọng Toán (Indiana University, nguyentt at indiana.edu)

Phan Văn Tuộc (University of British Columbia, phan at math.ubc.edu)

Trương Trung Tuyến (Indiana University, truongt at indiana.edu)

Huỳnh Quang Vũ (ĐHKHTN TPHCM, hqvu at hcmuns.edu.vn)

Website: http://www.math.hcmuns.edu.vn/home/ggmh

Thời gian: Gặp Gỡ Mùa Hè 2008 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 7 năm 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: