hỏi han

Có ai biết cái chứng minh bất đẳng thức Brunn Minkowski (BM) chỉ cho Minh nhé !

Bất đẳng thức BM: |A+B|^\frac{1}{n} \ge |A|^\frac{1}{n} + |B|^\frac{1}{n}, ở đây A, B là 2 tập Borel trong R^n

Minh chỉ biết có cái chứng minh cho A và B là 2 tập mở 😦 .

Advertisements